Algemene voorwaarden

Algemeen
Voor al onze aanbiedingen, creaties, verkopen en leveringen gelden uitsluitend onze verkoopvoorwaarden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Een verwijzing naar eigen inkoop- of andere voorwaarden wordt niet aanvaard, behalve in het geval dat Apres Ski Store onderdeel van Leisure Supplies V.O. F. schriftelijk uitdrukkelijk deze afwijkende voorwaarden aanvaardt.

Aanbiedingen en prijzen
Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend. Leisure Supplies V.O. F. heeft haar prijzen gebaseerd op kostprijzen, welke gelden op het moment van aanbieding. Indien de kostprijzen een verhoging hebben ondergaan, dan zal Leisure Supplies V.O. F. het recht hebben om de prijzen te verhogen, anderzijds is de koper dan gerechtigd om de order te annuleren. Indien opmaatproducten worden ontwikkeld en/of aangeschaft zullen de kosten altijd conform de aanbieding in rekening worden gebracht en deze zullen dan door de koper volgens dan geldende betalingsafspraken moeten worden voldaan. Door Leisure Supplies V.O. F. geleverde modellen, afbeeldingen, tekeningen, prijsopgaven en dergelijke, mogen niet zonder toestemming van Leisure Supplies V.O. F. worden gekopieerd of aan derden ter hand worden gesteld. Aanlevering van films zijn voor zover van toepassing , geschikt voor zeefdruk en kleur gescheiden. Het kan ook digitaal aangeleverd worden volgens door ons verstrekte specificaties. De filmkosten zijn afhankelijk van de uitvoering en het aangeleverde bestand.

Eigendom
Alle door Leisure Supplies V.O. F. geleverde goederen en afbeeldingen/modellen blijven te allen tijde creatief eigendom van Leisure- Supplies V.O. F. Opmaat producten worden overeenkomstig in rekening gebracht, teken- en modelkosten worden volgens de gemaakte afspraken berekend, dit betekend niet dat hiermee het creatief eigendom wordt overgedragen. Het auteurs en productierecht blijft altijd aan Leisure- Supplies V.O. F. voorbehouden.

Levering
Alle leveringen geschieden af fabriek tenzij schriftelijk is overeengekomen franco. Leisure Supplies V.O. F. bepaald de wijze van vervoer, ook de niet-franco leveringen. Indien koper enig hem door Leisure Supplies V.O. F. verkocht goed weigert in ontvangst te nemen, zal Leisure Supplies V.O. F. het recht hebben eventuele door koper aan Leisure Supplies V.O. F. betreffende het geleverde goed vooruitbetaalde bedragen onder zich te houden ter verrekening met door koper aan Leisure Supplies V.O. F. te betalen vergoeding, welke door koper aan Leisure Supplies V.O. F. op grond van de opdracht en/of weigering tot in ontvangstneming verschuldigd mocht zijn. Levertijden kunnen slechts bij benadering worden opgegeven en Leisure Supplies V.O. F. is, daar zij toch steeds zal trachten de levertijden zoveel mogelijk in acht zal nemen, niet aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding van levertijden. Klan specifieke oplossingen in combinatie met drukwerk worden behandeld conform leverings- en betalingsvoorwaarden van de grafische industrie en is het aldus toegestaan 10% meer of minder dan de bestelde hoeveelheid te leveren.

Garantie
Leisure Supplies V.O. F. garandeert het geleverde uitsluitend indien en voor zover enig gebrek het rechtstreeks gevolg is van materiaal- en/of productiefouten en binnen 8 dagen na factuurdatum schriftelijk ter kennis van Leisure Supplies V.O. F. is gebracht. Beschadigingen of breuk aan het geleverde goed moet binnen 24 uur na levering schriftelijk bij Leisure- Supplies V.O. F. worden gemeld. Leisure Supplies V.O. F. is ingevolge deze garantie slechts gehouden tot het kosteloos vervangen van het geleverde goed. Verzending naar en van Leisure Supplies V.O. F. geschiedt slechts indien de klacht van koper door Leisure Supplies V.O. F. als terecht beschouwd is. Indien koper niet heeft voldaan aan de betalingsverplichtingen aan Leisure Supplies V.O. F. , ondeskundig met het product is omgegaan, schade is ontstaan door derden dan vervalt de garantieverplichting van Leisure Supplies V.O. F. zal nimmer aansprakelijk zijn voor schade welke koper mocht lijden door stilstaan of vertraging van activiteiten waarvoor het product is aangeschaft.

Betaling
Elke overeenkomst van koop en verkoop wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden dat de koper op grond van door Leisure Supplies V.O. F. in te winnen gegevens voldoende kredietwaardig blijkt. Betaling dient te worden gedaan volgens de gemaakte afspraken in de aanbieding en vastgelegd zijn in een opdrachtbevestiging. Mocht dit niet zijn bepaald, dan geldt een uiterste betalingstermijn van 30 dagen na factuurdatum, zonder enige korting. Alle geleverde goederen blijven volledig eigendom van Leisure Supplies V.O. F. totdat de koper aan alle financiële verplichtingen heeft voldaan en is niet gerechtigd om deze zekerheid of anderszins aan derden over te dragen. Koper is vanaf de vervaldatum van enige factuur de op dat moment geldende wettelijke rente per maand verschuldigd, welke opeisbaar zal zijn zonder dat enige ingebrekestelling vereist is. Alle kosten van invordering wegens wanbetaling, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, komen ten laste van de koper.

Transport
Goederen geleverd door Leisure Supplies V.O. F. reizen te allen tijde op risico van de Koper. Mocht er vertraging in levering ontstaan en/of beschadigingen aan de goederen worden geconstateerd, zal Leisure- Supplies V.O. F. nimmer aansprakelijk gesteld kunnen worden voor de directe of indirecte schade. Bijzondere verpakkingseisen dienen voortijdig schriftelijk aan Leisure Supplies V.O. F. te worden kenbaar gemaakt door de koper. Leisure Supplies V.O. F. zal indien gewenst een prijsopgave doen van de extra te nemen maatregelen.

Retour/omruilen
Een retourzending of het omruilen van producten moet binnen 14 dagen na levering worden aangemeld. De verzendkosten dient de koper zelf te bekostigen en daarmee is de koper ook zelf verantwoordelijk voor eventuele schade die ontstaat tijdens het retourtransport. De goederen worden door Leisure Supplies V.O. F. bij binnenkomst onderzocht op eventuele beschadigingen of tekortkomingen. Mits de goederen in goede staat zijn en er niets aan mankeert dan hanteren wij de stukprijs van het product voor het crediteren of omruiling. De verzendkosten van de bestelling worden niet terugbetaald. Op maat gemaakte producten, actie- en/of restantproducten kunnen niet geruild of retour gestuurd worden.

Overmacht.
Onder overmacht dient te worden verstaan, elke omstandigheid buiten onze macht die van dien aard is dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd (niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming). Onder overmacht wordt mede verstaan: oorlog, onlusten en vijandelijkheden van welke aard ook, blokkade, boycot, natuurrampen, epidemieën, gebrek aan grondstoffen, verhindering en onderbreking der transportmogelijkheden, storingen in ons bedrijf, in- en uitvoerbeperkingen of verboden, belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, wetten of besluiten van internationale, nationale- of regionale (overheid) instanties. Indien wij door overmacht onze leveringsplicht niet, niet behoorlijk of niet tijdig kunnen nakomen, zijn wij gerechtigd de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, dan wel voor bepaalde tijd op te schorten, zulks te onzer keuze. Ingeval van overmacht kan de koper ons niet tot schadevergoeding aanspreken.

Geschillen
Alle geschillen tussen koper en Leisure Supplies V.O. F. welke voortvloeien uit de koopovereenkomst, zullen – voor zover de wet niet anders bepaalt – bij uitsluiting worden beslist door de bevoegde rechter.

Slotbepaling
Indien één of meerdere bepalingen van deze overeenkomst in strijd mochten zijn of komen met bepalingen, vastgesteld of vast te stellen door enige daartoe bevoegde regeringsinstantie, dan worden deze laatste bepalingen geacht in plaats te zijn getreden van de zodanige bepalingen.